School Cabinet
2017-2018

Yoginder Kumar
( Head Boy )

Jagisha Sharma
( Head Girl )

Digvijay Singh Kanwar
( Games Captain )

Akanksha Sharma
( Games Vice Captain )
DAFFODIL HOUSE

Vaibhav Panwar
(Captain)

Venus Sharma
(Vice Captain)

JASMINE HOUSE

Kritiv Kapil
(Captain)

Muskan Verma
(Vice Captain)

ROSE HOUSE

Sonal Bhardwaj
(Captain)

Manik Chauhan
(Vice Captain)

TULIP HOUSE

Manat Rajta
(Captain)

Uttkarsh
(Vice Captain)
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013